Dit privacystatement heeft betrekking op verwerking van persoonsgegevens van FiberCore Europe B.V. / InfraCore Holding B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan Oostdijk 25 te Rotterdam ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24313140.

FiberCore Europe/InfraCore Holding levert klantspecifieke constructieve elementen van composiet t.b.v. toepassingen in de infrastructuur en verricht daarvoor sales- en marketingactiviteiten t.b.v. opdrachten welke leiden tot engineerings-, productie- en transportactviteiten.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot het leveren van elementen in composiet, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of voorschriften die op ons rust in het kader van onze activiteiten.
  • Voor de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst en vastlegging van gegevens die daar noodzakelijkerwijs uit voortvloeit. De gegevens hieruit kunnen tevens worden gebruikt voor relatiebeheer.
  • Ten behoeven van marketingdoeleinden waarbij sprake is van een gerechtvaardigd belang zoals nieuwsbrieven en berichten op social media om u te informeren over onze producten, projecten en dienstverlening.
  • Het verstrekken van de persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet verplicht. Indien u niet deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan onze dienstverlening en/of informatieverstrekking rondom projecten hierdoor niet optimaal zijn.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken persoonsgegevens aan organisaties/externe dienstverleners zoals (zonder uitputtend te zijn) t.b.v. arbo-dienstverlening en salarisverwerking. Hiertoe zijn verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen afgesloten.

Wij zullen persoonsgegevens verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wij maken gebruik van cookies bij een bezoek aan onze website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Bewaartermijnen

Alle persoonsgegevens welke aan ons zijn verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Hierbij nemen we tegelijk de wettelijke bewaartermijnen in acht in het kader van bijv. administratieve en/of fiscale verplichtingen.

Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van behandeling van opdrachten en of adviezen hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden na het einde van de opdracht en/of de relatie met FiberCore Europe/InfraCore Company.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, kunnen deze nog wel bewaard worden voor onderzoek, juridische procedures en/of statistische doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Via onze website is altijd de laatste versie van ons privacybeleid beschikbaar. Via mailing worden onze relaties van een wijziging op de hoogte gesteld.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  •  uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen met FiberCore Europe/InfraCore Holding te bereiken via : info@fibercore-europe.com of +31 (0)10 4765858.